តើការបោះជំរុំយុវជននៃកម្មវិធី The Perspectives Cambodia នឹងធ្វើឡើងក្នុងខេត្តណា?

តើអ្នកដឹងទេថាការបោះជំរុំយុវជននៃកម្មវិធី The Perspectives Cambodia នឹងធ្វើឡើងក្នុងខេត្តណា?

ងាយៗ! ចូលរួមឆ្លើយសំនួរនិង share លើទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះសំបុត្រកុន 2 សន្លឹកទៅទស្សនារឿង The Boss Baby ជាមួយ crush  នៅចុងខែមីនានេះ៕

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖ comment ឆ្លើយសំនួរ រួច share flyer នេះបន្ត ដោយ tag មិត្ត ឬ crush របស់អ្នក ៕
More information at www.perspectivescambodia.org

Facebook page: www.facebook.com/perspectives.kh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *