ការសំភាសជ្រើសរើសបេក្ខជន-បេក្ខនារីនៃកម្មវិធី​ The Perspectives Cambodia

 

The Perspectives Cambodia is please to invite all of the applicants to the selection interview which is taking place on Saturday 29 April 2017 from 8 a.m. at Tube Café. 

Please click on this LINK to find out the DATE and TIME of the Interview. Make sure you come 15 mins before your interview appointment time to enjoy a free drink at Tube Café. If you cannot find your name, contact us immediately. 

The interview takes place at TUBE Café. Click this LINK to find the location. The Perspectives Cambodia and Tube Café will welcome you with a drink before your interview.

What do you need to prepare for the interview?

Please note the interview is in Khmer language. We will need you to read information via this LINK so that you know how to prepare for the interview. Prepare well and make yourself shine at the interview. We look forward to hearing you speak. 

តើការបោះជំរុំយុវជននៃកម្មវិធី The Perspectives Cambodia នឹងធ្វើឡើងក្នុងខេត្តណា?

តើអ្នកដឹងទេថាការបោះជំរុំយុវជននៃកម្មវិធី The Perspectives Cambodia នឹងធ្វើឡើងក្នុងខេត្តណា?

ងាយៗ! ចូលរួមឆ្លើយសំនួរនិង share លើទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះសំបុត្រកុន 2 សន្លឹកទៅទស្សនារឿង The Boss Baby ជាមួយ crush  នៅចុងខែមីនានេះ៕

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖ comment ឆ្លើយសំនួរ រួច share flyer នេះបន្ត ដោយ tag មិត្ត ឬ crush របស់អ្នក ៕
More information at www.perspectivescambodia.org

Facebook page: www.facebook.com/perspectives.kh